RI&E - Risico inventarisatie en evaluatie

RI&E

RI&E - Risico inventarisatie en evaluatie

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke risico’s. Soms zijn er meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Bedrijfsrisico’s zijn namelijk niet beperkt tot ongevallen met machines, apparatuur of gevaarlijke stoffen; ze kunnen ook voortkomen uit werkdruk en stress bij werknemers. Artikel 5 van de Arbowet maakt het voor u als werkgever verplicht om de aanwezige gevaren te signaleren en risicobeperkende maatregelen te beschrijven. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (ook wel RI&E of RIE genoemd) beschrijft alle risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid in uw bedrijf.

RI&E - Stander HSE Consultancy

Beperk risico's door vooruit te kijken

Wanneer u weet welke risico’s er zijn in uw bedrijf, dan kunt u gericht aan de slag om ongewenste situaties te voorkomen en uw medewerkers voorbereiden op een mogelijk ongeval of noodsituatie. Een gezond bedrijf zorgt voor gezonde arbeidsomstandigheden. Bovendien is een RI&E verplicht voor elke ondernemer (ZZP’ers uitgezonderd). Daarbij maakt het niet uit of u uitsluitend met uitzendkrachten, mensen in loondienst of stagiaires werkt.

Alleen wanneer uw medewerkers samen bij elkaar opgeteld minder dan 40 uur per week werken, kunt u volstaan met een gezondheidschecklist. In alle overige situaties geldt: als u geen risico inventarisatie en evaluatie heeft, dan riskeert u een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die mogelijke boete valt uiteraard in het niets wanneer het gaat om de veiligheid van uw mensen. De verplichting uit de Arbowet is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedere werknemer een veilige werkomgeving heeft.

RI&E

Wat is een RI&E?

Het verplichte RI&E is een schriftelijk vastgelegde rapportage van alle mogelijke arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf. Uw werknemers moeten hun werk veilig kunnen doen. Daarnaast zal ook een inschatting moeten worden gemaakt van mogelijke risico’s voor de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers. Ieder bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken welke gevaren zich kunnen voordoen bij het werk dat er gedaan moet worden.

Tijdens de RI&E vindt een inventarisatie plaats van de gesignaleerde gevaren. De beoordeling registreert hoe vaak werknemers worden blootgesteld aan het gevaar, de waarschijnlijkheid dat er iets gebeurd en de mogelijke impact daarvan. Na de inventarisatie en evaluatie zal er een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt worden als onderdeel van het totaal. Daarin staan de stappen die u als werkgever neemt om de gevonden gevaren te beperken en een bijbehorende planning voor de daadwerkelijke uitvoering daarvan.

RI&E

De rol van een preventiemedewerker

Elk bedrijf is vrij om zelf een RI&E op te stellen of om het maken daarvan uit te besteden. Daarbij bent u wel verplicht om binnen uw bedrijf een preventiemedewerker in dienst te hebben. Wanneer u maximaal 25 medewerkers in dienst heeft, dan mag u als werkgever zelf preventiemedewerker worden. Als uw bedrijf meer dan 25 werknemers heeft, dan bent u verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen.

U bent als werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Een preventiemedewerker houdt toezicht op het voorkomen van ongevallen en een zo laag mogelijk ziekteverzuim. De preventiemedewerker is een onmisbare schakel voor de veiligheid binnen uw bedrijf.

Waaraan moet een RI&E voldoen volgens de Arbowet?

Omdat de veiligheid binnen uw bedrijf zo belangrijk is, stelt de Arbowet een flink aantal eisen waaraan uw RI&E in elk geval aan moet voldoen.
In de risico inventarisatie en evaluatie moet in elk geval het volgende staan:

  • een overzicht van alle risico’s die het werk in uw bedrijf met zich meebrengt;
  • een overzicht met beschrijvingen van alle maatregelen die u treft binnen uw bedrijf om risico’s zoveel mogelijk te beperken;
  • een overzicht met risico’s voor speciale categorieën werknemers (denk daarbij aan jongeren of zwangere medewerkers);
  • een beschrijving van wat de risico’s zijn op ongewenste omgangsvormen en welke maatregelen worden getroffen om die risico’s te minimaliseren;
  • een beschrijving van de manier waarop uw werknemers contact kunnen opnemen met preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, veiligheidsdeskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen en de arbodienst;
  • wat het plan van aanpak is met daarbij de maatregelen om risico’s te voorkomen en te beperken. Hierbij dient bij elke maatregel een eigen
  • planning voor de uitvoering ervan te worden gemaakt;
  • tot slot dient het RI&E in de meeste gevallen getoetst te worden door een gecertificeerd veiligheidskundige.
RI&E

RI&E: geen statisch document

Nadat u een RI&E hebt opgesteld voor uw bedrijf is het niet bedoeling dat het document in de la verdwijnt. De werkomgeving binnen uw organisatie wordt pas echt veiliger en gezonder als u het document deelt en bespreekt met uw medewerkers. Daarna kunt u bijvoorbeeld bij werkoverleggen standaard veiligheid en arbeidsomstandigheden op de agenda zetten. Betrek iedereen in de hele organisatie erbij en hou toezicht op de naleving van preventieve maatregelen. Alleen wanneer u ervoor zorgt dat het leeft, kan iedereen binnen uw bedrijf helpen om met elkaar de risico’s te verkleinen.

RI&E

Hulp bij het opstellen van een RI&E

Stander HSE Consultancy B.V. kan u helpen om een RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak te maken. Daarbij vinden we overleg met u en uw medewerkers erg belangrijk, want jullie zijn degenen die het bedrijf het allerbeste kennen. Wij kijken naar de praktijk en gaan van daaruit aan de slag. Ook wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het zelf opstellen van een RI&E kunt u bij ons terecht.

Andere diensten:

  • stander@hseconsultancy.nl
  • 06 100 392 35