Interne audits

Interne audits - Stander HSE Consultancy

Interne audits

Een interne audit is een belangrijke managementtool. Een interne audit geeft uw bedrijf, los van certificering (zoals bijvoorbeeld ISO 9001, VCA of VCU) informatie over mogelijke verbeteringen in de interne processen en afspraken. Het is leerzaam om samen na een interne audit te kijken naar verbeterpunten in de (interne) processen en het verbeteren van de veiligheidsprestaties van uw organisatie. Ook is het mogelijk om een leveranciersaudit te laten doen om alle huidige leveranciers en onderaannemers op de VCA en/of VCU-norm te beoordelen.

Interne audit door extern bureau

Een interne audit kan, zoals de bewoording al aangeeft, uitgevoerd worden door iemand vanuit de eigen “interne” organisatie. In de praktijk wordt het juist veelal gedaan door een extern bureau, zoals Stander HSE Consultancy B.V. Het uitvoeren van een interne audit is namelijk niet iets dat één van uw werknemers er zomaar bij kan doen. Er moet onderzocht worden of aan alle eisen wordt voldaan en daarnaast moet de auditor oog hebben voor verbeteringen en deze kunnen vertalen naar bedrijfsbrede verbeterplannen. Het is niet iets dat iemand er zomaar even bij doet. Het vereist de nodige kennis, expertise en werkervaring.

Stander HSE Consultancy B.V. biedt die expertise en heeft de benodigde kennis en ervaring. Uw werknemers kunnen zich blijven focussen op hun eigen werkzaamheden en op die manier bespaart dat kostbare tijd. Daarnaast is het niet de bedoeling dat een interne medewerker zelf het proces gaat auditen wanneer hij/zij onderdeel is van het te auditen proces.

Voordelen van het uitbesteden van interne audits

Het is mogelijk om een externe adviseur de interne audit te laten uitvoeren. Dit heeft meerdere voordelen. Uw medewerkers hoeven zich niet te verdiepen in de materie en kunnen zich blijven richten op hun eigen verantwoordelijkheden. De externe adviseur is gespecialiseerd in audits. Dit resulteert in professioneel uitgevoerde audits en waardevolle bevindingen. Bovendien heeft een extern bureau geen gevestigde belangen. Het bureau werkt zelfstandig en onafhankelijk. Daarnaast kunt u er zeker van zijn dat audits altijd volgens een vast stramien worden uitgevoerd.
Een adviseur zoals Stander HSE Consultancy B.V. kan op basis van zijn ervaring suggesties en verbeteringen aandragen en fungeren als klankbord.

Door het uitbesteden van een interne audit kunt u ook met een gerust hart een externe (certificerings)audit tegemoet treden. Dit stelt u in staat om op basis van de resultaten van de interne audit eventuele openstaande kwesties aan te pakken en door te gaan met de laatste fasen op weg naar certificering of hercertificering. Na het behalen van bijvoorbeeld de VCA-certificering of ISO 9001 bent u namelijk verplicht om jaarlijks interne audits uit te voeren. Deze audits moeten aantonen dat u binnen uw bedrijf de zaken goed op orde hebt. Bovendien helpen ze u gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en stellen ze u in staat om uw beleid, doelstellingen en controlemaatregelen aan te passen waar nodig.

Interne audits - Stander HSE Consultancy

Wat is het verschil tussen een externe en interne audits?

De certificatieaudit, ook wel de externe audit genoemd, wordt uitgevoerd door een Certificatie Instelling (CI). Daarbij is het noodzakelijk dat de instantie die de audit uitvoert onpartijdig is en vrij van belangenverstrengeling. Bovendien is alleen een geaccrediteerde instantie bevoegd om de door u gewenste certificering te verlenen.

De externe audit is in de kern gelijk aan de interne VCA-audit in de praktijk. De auditor beoordeelt alle geïmplementeerde maatregelen in twee fasen. Ten eerste beoordelen zij of alle essentiële procedures in het managementsysteem of handboek staan beschreven. Ten tweede verifiëren ze of alle eisen in praktijk worden gebracht en dat medewerkers over de vereiste kennis van de normeisen beschikken. Een interne audit kan uitgevoerd worden ter voorbereiding op de externe audit voor certificering of dienen ter controlemiddel voor een hercertificering. Stander HSE Consultancy B.V. kan interne audits voor u uitvoeren of uw medewerkers begeleiden met het uitvoeren ervan.

Andere diensten:

  • stander@hseconsultancy.nl
  • 06 100 392 35